XenomatiX_True Solid State Lidar_Career

Internship

Developing 3d vision together

English Version below

Wat ga je doen?

Met het toenemend fietsverkeer is een beter beheer van fietspaden essentieel voor veiligheid, comfort en optimaal budgetgebruik.  Doelstelling van het project is om te bepalen hoe een Lidar systeem kan worden ingezet voor het digitaliseren van fietspaden en welke karakteristieken uit de data moeten worden gehaald om tot een representatieve karakterisatie te komen.  Uitgangspunt is een systeem dat wordt ingezet voor inspectie van wegen vanop een rijdende wagen.  De vraagstelling is of en hoe het systeem, het voertuig, de dataverwerking en het wegbeheer kan worden aangepast aan fietspaden.

De algemene doelstelling is om een voertuig met meetaparatuur volledig rijklaar te krijgen, testritten te maken en data-analyse uit te voeren.

Afhankelijk van jouw profiel en interesses wordt er in samenspraak beslist aan welke doelstellingen jij zal werken.

Onze deeldoelstellingen zijn:

 • Mechanica: design van een montage-systeem om een Lidar-systeem aan een small voertuig toe te voegen met de juiste stijfheid en relatieve positie t.o.v. het fietspad
 • Methodologie: Overzicht van types fietspaden en relevante defecten die comfort en veiligheid bepalen
 • Optica: Bepaling en ontwerp van een optische configuratie voor een optimale dekking van het fietspad met LIDAR-laserstralen
 • Electronica: Bepaling van de snelheid van het voertuig op basis van een CAN-interface of op basis van een encoder + gebruik van die snelheidsinfo om sequentiële metingen te combineren tot een continue geometrisch model van het fietspad.
 • Electronica: definitie en uitwerking van een voeding voor alle noodzakelijke apparatuur voor langdurige metingen (min. 8u continue)
 • Product design: een design study kan worden uitgevoerd over de volledige opbouw van het voertuig. Het Lidar systeem zal moeten worden gecombineerd met een GPS-ontvangen, een computer, bekabeling, …  Een ontwerp kan worden gemaakt over hoe de verschillende onderdelen gecombineerd worden op een gemeenschappelijke structuur en met een passende, weersbestendige behuizing.
 • Software: Analyse van de puntenwolk om te bepalen welk deel relevant is voor de fietser
 • Software: Patroonherkenning in puntenwolken om bepaalde defecten en wegkarakteristieken te herkennen.

 Wie ben jij?

 • Je volgt een relevante opleiding en kunt dit project uitvoeren in het kader van je stage
 • Je bent leergierig, we leren je wat je moet weten om succesvol te zijn in deze veelzijdige rol
 • Je steekt graag de handen uit de mouwen
 • Je hebt een no-nonsense houding en technisch inzicht
 • Je bent punctueel en georganiseerd
 • Je hebt een rijbewijs B
 • Je woont op redelijke afstand van Leuven
 • Je spreekt en schrijft vloeiend in het Engels en/of Nederlands.

Grijp je kans!

Stuur je CV naar  hr@xenomatix.com, en verwijs naar vacature XV2305.

English Version

What you will do?

With increasing bicycle traffic, better management of bike paths is essential for safety, comfort, and optimal budget utilization. The objective of the project is to determine how a Lidar system can be used to digitize bike paths and which characteristics need to be extracted from the data to achieve a representative characterization. The starting point is a system used for inspecting roads from a moving vehicle. The question is whether and how the system, vehicle, data processing, and road management can be adapted to bike paths.

The general objective is to fully prepare a vehicle with measuring equipment, conduct test rides, and perform data analysis.

Depending on your profile and interests, it will be decided in consultation which objectives you will work on.

Our sub-objectives are:

 • Mechanics: Designing a mounting system to add a Lidar system to a small vehicle with the proper stiffness and relative position to the bike path.
 • Methodology: Overview of types of bike paths and relevant defects that determine comfort and safety.
 • Optics: Determination and design of an optical configuration for optimal coverage of the bike path with LIDAR laser beams.
 • Electronics: Determining the vehicle’s speed based on a CAN interface or an encoder and using that speed information to combine sequential measurements into a continuous geometric model of the bike path.
 • Electronics: Definition and development of a power supply for all necessary equipment for long-duration measurements (minimum 8 hours continuously).
 • Product design: A design study can be conducted on the overall structure of the vehicle. The Lidar system will need to be combined with a GPS receiver, a computer, wiring, etc. A design can be created on how the various components are integrated into a common structure and with a suitable weather-resistant housing.
 • Software: Analysis of the point cloud to determine which part is relevant to the cyclist.
 • Software: Pattern recognition in point clouds to identify specific defects and road characteristics.

What do you need?

 • You are following a relevant education and can carry out this project as part of your internship.
 • You are eager to learn, and we will teach you what you need to know to be successful in this versatile role.
 • You enjoy getting your hands dirty.
 • You have a no-nonsense attitude and technical insight.
 • You are punctual and organized.
 • You have a driver’s license (B).
 • You live within a reasonable distance from Leuven.
 • You speak and write fluently in English and/or Dutch.

Interested?

Submit your application to hr@xenomatix.com, referring to position XV2305.

Application form

  One file only.5 MB limit.Allowed format: pdf, word.

  One file only.5 MB limit.Allowed format: pdf, word.